เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ภายใต้โครงการบริหารจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

 

วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ส.ต.ต.หญิงดรัณรัชต์ กงยนต์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายชัยยศ กัญญาพันธ์ เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ภายใต้โครงการบริหารจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อตรวจสอบการขอรับสิทธิตามมาตรา ๓๕ คนพิการมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคมกระตุ้นให้คนพิการเห็นถึงความสำคัญของการมีงานทำ โดยจัดกิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ ได้แก่รับลงทะเบียนสำหรับคนพิการที่สนใจทำงาน และประชาสัมพันธ์ภารกิจการให้บริการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๘ ราย