เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ

 

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น. ส.ต.ต.หญิง ดรัณรัชต์ กงยนต์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ  มอบหมายให้นายศรัล จันทร์พวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ใช้แรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย และแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมาย และแนะนำนายจ้าง/สถานประกอบการ ผู้ใช้แรงงานต่างด้าว ได้รับทราบและเข้าใจข้อกฎหมาย แนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามโครงการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมายจังหวัดอำนาจเจริญ  และตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่แย่งอาชีพคนไทย ณ  เขตพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 3 แห่ง  แรงงานต่างด้าวรวมจำนวนทั้งสิ้น  5 ราย สัญชาติลาว 

         ไม่พบแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานแต่อย่างใด