กำหนดแบบคำขออนุญาตทำงาน คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน และคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว สำหรับคนต่างด้าวซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้สามารถทำงานในราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศา (ฉบับที่ 3)
   แบบ บต.50 อ.2 สำหรับขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวซึ่งใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย ตามมติ ครม. 13 ก.ค. 64
   แบบ บต.50 อ.1 สำหรับต่ออายุขออนุญาตทำงาน สำหรับแรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. 20 ส.ค. 62 ตามมติ ครม. 13 ก.ค. 64
   แบบแจ้งเข้าทำงานของคนต่างด้าว บต.55
   แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าวทำงาน บต.52
   แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน บต.53
   บต.31 ขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวตามมาตรา 41 วรรคสี่
   บต.33 ขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว MOU
   บต.25 ขอใบอนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงาน
   บต.44 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน
   บต.46 หนังสือรับรองการจ้าง
   บต.30 คำขอต่ออายุใบอนุญาติทำงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยตนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ