รับสมัครผู้ที่จบ ม.6, ปวช, และ กศน. ทำงานและเรียนต่อ ปวส. ตามโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566