UAE ประกาศลดค่าปรับสำหรับผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยว และเพิ่มค่าปรับสำหรับผู้ถือวีซ่าถิ่นพำนัก กรณีพำนักอยู่ในประเทศเกินระยะเวลาที่กำหนด