เจ้าหน้าที่บำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ