การบริการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

 

ปัจจุบันกรมการจัดหางานร่วมกับธนาคารของรัฐสามแห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารออมสิน ในการให้บริการสินเชื่อแก่คนหางานที่ประสงค์ขอกู้เงินกับธนาคารโดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันหรือบุคคลค้ำประกันมีรายละเอียด ดังนี้

 1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้กู้รายละไม่เกิน 150,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ประเภทลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) โดยภายในวงเงินกู้ จำนวน 90,000 บาท รัฐสนับสนุนเงินงบประมาณ รายจ่ายชดเชยดอกเบี้ยแทนคนหางานร้อยละ 3.00 ต่อปี (MRR– 3.00) เช่น คนหางานกู้เงิน 90,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.00 ต่อปี คนหางานจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี(8.00 – 3.00) ส่วนวงเงินกู้ที่เกิน 90,000 บาท คนหางานจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา MRR (ปัจจุบัน MRR ร้อยละ 8.00 ต่อปี) ระยะเวลาผ่อนชำระ 18 เดือน ไม่เกินอายุสัญญาจ้างงาน
 2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้กู้รายละไม่เกิน 150,000 บาท อัตราดอกเบี้ยปกติตามชั้นของลูกค้า คือ ตั้งแต่ MRR ถึง MRR + 2.25 ปัจจุบัน MRR ร้อยละ 7.00 ต่อปี
 3. ธนาคารออมสิน ให้กู้รายละไม่เกิน 150,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินกู้ปกติแบบมีระยะเวลา MLR + 1.50 ต่อปี ปัจจุบัน MLR ร้อยละ 7.00 ต่อปี ผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 8.50 ต่อปี (7.00 + 1.50) ระยะเวลาผ่อนชำระ 18 เดือน ไม่เกินอายุสัญญาจ้างงาน

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคาร


คุณสมบัติผู้กู้

 1. ต้องเป็นผู้ที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยการจัดส่งของบริษัทจัดหางานที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการจัดหางาน หรือโดยการจัดส่งของกรมการจัดหางาน
 2. ต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยมีหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และผ่านการตรวจโรคจากสถานพยาบาลที่ราชการกำหนด
 3. มีหลักประกันการกู้เงินอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ เงินฝากในธนาคาร หรือพันธบัตร หรือที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือบุคคลค้ำประกัน
 4. ต้องเป็นผู้มีหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินตามโครงการสินเชื่อฯ ที่กรมการจัดหางานออกให้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน


วิธีขอกู้เงิน

 1. ติดต่อขอหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน ได้จากกรมการจัดหางาน
  • ส่วนกลาง ขอได้ที่
   • สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (ฝ่ายกองทุนฯ)
   • สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื นที่ 1 - 10
  • ส่วนภูมิภาค ขอได้ที่
   • สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
 2. เตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินดังนี้
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
  • สำเนาหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน หรือหนังสือรับรองการรับสมัครคนหางานจากบริษัทจัดหางาน หรือสำเนาหนังสืออนุญาตให้จัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ และจง. 11
 3. นำหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินไปติดต่อขอกู้เงินจากธนาคารภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกหนังสือพร้อมเอกสารตามข้อ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหลักทรัพย์ เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน เป็นต้น
 4. รอการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและรับเงินกู้จากธนาคาร

ยกเว้นคนหางานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยการจัดส่งของบริษัทจัดหางานที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการจัดหางาน หากประสงค์ขอกู้เงินกับ ธ.ก.ส. ไม่ต้องขอหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน โดยสามารถจัดเตรียมเอกสารตามข้อ 2 ไปติดต่อขอกู้เงินกับ ธ.ก.ส. ได้โดยตรง

หมายเหตุ

คนหางานที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง หากประสงค์ขอกู้เงินจากธนาคารจะต้องมีหนังสือรับรองการเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากนายจ้างเพื่อไปทำงานต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขอกู้เงิน โดยคนหางานสามารถติดต่อขอหนังสือรับรองฯ ได้ที่ฝ่ายกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และนำหนังสือดังกล่าวพร้อมเอกสารการกู้เงินไปติดต่อขอกู้เงินกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 – 2245 – 6710 - 11