โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID - 19 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 

วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐  น. 

        นางอาภัสรา ชุมทอง จัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ  ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID - 19  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โดยบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอน อำเภอพนา  ในการฝึกอาชีพทำหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านการช่วยเหลือบุคคลให้มีความรู้ ทักษะ สามารถประกอบอาชีพให้มีรายได้ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว  และเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอน อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ  มีผู้เข้ารับการอบรม รวมจำนวน  ๒๐ ราย โดยมีนายปรัชญา พิมพาแป้น นายอำเภอพนา เป็นประธานในพิธีเปิด

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ
๐๔๕-๕๒๓๐๔๑ ถึง ๒ ต่อ ๑๔