เจ้าหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากรภายใต้โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

 

วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ส.ต.ต.หญิงดรัณรัชต์ กงยนต์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวชุติปภา  เพชรวิเชียร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรภายใต้โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน โดยบรรยายหัวข้อเรื่อง "การเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน" ให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. จำนวน ๒๖๒ คน ณ H-TECH HALL วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ