ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ

 

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น. ส.ต.ต.หญิง ดรัณรัชต์ กงยนต์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ  มอบหมายให้นายศรัล จันทร์พวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ใช้แรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย และแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมาย และแนะนำนายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้ใช้แรงงานต่างด้าว ได้รับทราบและเข้าใจข้อกฎหมาย และแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามพระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  ตามโครงการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมายจังหวัดอำนาจเจริญ  ณ  เขตพื้นที่อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ  ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 2 แห่ง  แรงงานต่างด้าวรวมจำนวนทั้งสิ้น  3 ราย สัญชาติลาว 

         ไม่พบแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานแต่อย่างใด