แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ค้นหา

   แบบสรุปแผน/ผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการ และแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2566 รายไตรมาส
   สรุปผลการการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๕ )
   สรุปแผน/ผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการ และแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓
   แบบสรุปแผน/ผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการ และแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รายไตรมาส
   สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ (ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕)
   แบบสรุปแผน/ผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการ และแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2565 รายไตยมาส
   สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตยมาสที่ 1 (ต.ค.64 - ธ.ค.64)
   สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อน รอบ ๕ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)
   สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อน รอบ ๔ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒- มกราคม ๒๕๖๓)
   สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อน รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)