รายงานตัวว่างงานผ่านโทรศัพท์มือถือง่ายๆ (ฉบับย่อ)

เข้าไปที่เว็บไซต์ https://empui.doe.go.th/auth/index

สามารถรายงานตัวออนไลน์ก่อนวันนัด 7 วัน หรือหลังวันนัด 7 วัน