กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง จัดฝึกอบรมตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง หลักสูตร "อาชีพทำกล้วยฉาบและมันฉาบ" มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน ผู้ประสบภัยธรรมชาติ แรงงานนอกระบบ และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมและได้รับวัสดุอุปกรณ์หลังฝึกอบรม เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ จำนวน 20 คน