กิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง จัดฝึกอบรมตามโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้สูงอายุด้านการทำตลาดออนไลน์ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ โดยมี อาจารย์รัชตานันทร์  กูจั่น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หลักสูตร "เทคนิคการสร้างร้านค้าออนไลน์" และมีผู้สูงอายุเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 10 คน