โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพและกิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด การให้ความรู้ในภาคเช้ามีผู้อำนวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน นางสาวสุวกุล ไตรรัตน์ผลาดล บรรยายในหัวข้อรู้ทันการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน ภาคบ่ายเป็นการบรรยายให้ความรู้โดยศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และสำนักงานสวัสดิและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวรวม จำนวน 112 คน