โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีง RSS

 

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง จัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาวและเมียนมา) ตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง เพื่อสร้างการรับรู้ ในวิธีการและขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตทำงานและเอกสารประจำตัวสำคัญของคนต่างด้าว เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 120 คน โดยมีนายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายศักดิ์ดา  บรรดาศักศิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด