การตรวจสอบสถานประกอบการตามแผนปฏิบัติการฯ ป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ RSS