รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะทำงานศึกษาข้อมูลและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการรับเหมาฯ RSS

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ประชุมคณะทำงานศึกษาข้อมูลและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการรับเหมาแรงงานฯ 

วันที่ 12  พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสมชาย  มรกตศรีวรรณ  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาข้อมูลและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการรับเหมาแรงงานหรือรับเหมาค่าแรงตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านระบบ VDO Conference  ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมีผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม