อธิบดีกรมการจัดหางาน  เปิดการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา และรับฟังความคิดเห็น โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ ขยายความคุ้มครองแก่สมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ฯ
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ประชุมคณะทำงานศึกษาข้อมูลและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการรับเหมาแรงงานฯ
อธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมแถลงข่าวแนวทางการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม MoU
อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมติดตามโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เพื่อตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
อธิบดี กกจ. มอบหมายเลขานุการกรม ร่วมลงพื้นมอบถุงยังชีพแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง 1,500 ชุด บรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19
นายอรเทพ อินทรสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ฯ พิจารณาโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

 1 2 3 >  Last ›