ประวัติความเป็นมา

กรมการจัดหางานจัดตั้งขึ้นตามขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2536 และพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่

และกิจกรรมบางส่วนของกระทรวงมหาดไทยไปเป็นกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2536 และกรมการจัดหางานได้มีคำสั่งแต่งตั้งหน่วยงาน

ภายในมีฐานะเทียบเท่ากอง คือ กองการเจ้าหน้าที่ กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10

และกองการจัดระบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว

กรมการจัดหางานได้มีคำสั่งแต่งตั้งสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 เป็นหน่วยงานระดับกองขึ้นเป็นการภายใน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2538

ให้มีหน้าที่ปฏิบัติการและประสานงานในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรมฯ ในเขตพื้นที่เกี่ยวกับการจัดหางานให้แก่ประชาชน คนหางานทั่วไป

ให้คำปรึกษาด้านอาชีพและแนะแนวอาชีพให้กับประชาชน ควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวและแรงงานต่างชาติ การอนุญาตพาลูกจ้างไปทำงาน

หรือฝึกงานต่างประเทศ บริการรับลงทะเบียนคนหางานที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ การอบรมคนหางาน การรับเรื่องราวร้องทุกข์ของคนหางาน

และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยโอนส่วนราชการอัตรากำลังและงบประมาณกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ไปเป็นสำนักจัดหางานกรุงเทพเขต

พื้นที่ 3 ภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อจากสำนักจัดหาานกรุงเทพเขตพื้นที่ 3 เป็น สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 ตั้งอยู่เลขที่ 19 อาคารพงษ์สุภี ชั้น 2,4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

พื้นที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน 4 เขต ดังต่อไปนี้

1. เขตดินแดง

2. เขตห้วยขวาง

3. เขตพญาไท

4. เขตราชเทวี

และได้แบ่งการบริหารงานภายในเป็น 5 ฝ่าย
1. ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 0-2617-6567 โทรสาร 0-2617-6568

2. ฝ่ายการทำงานของคนต่างด้าว โทรศัพท์ 0-2617-6581-82 0-2617-6570

3. ฝ่ายตรวจและคุ้มครองคนหางาน โทรศัพท์ 0-2617-6578 โทรสาร 0-2617-6578

4. ฝ่ายพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวประเภทธุรกิจ โทรศัพท์ 0-2-617-6569

5. ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ 0-2617-6566 0-2617-6571 โทรสาร 0-2617-6571