อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
  1. การให้บริการจัดหางานในประเทศ
  2. การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
  3. การแนะแนวอาชีพ การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ การรับงานไปทำที่บ้าน
  4. การคุ้มครองคนหางาน
  5. การจัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว