ภารกิจของหน่วยงาน

ภารกิจของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10

ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ

- งานนัดพบแรงงานและงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ดำเนินงานด้วยระบบ IT เพื่อให้ผู้สมัครงานและนายจ้าง/สถานประกอบการคัดเลือกกันโดยตรง
- ให้บริการงานจัดหางาน จัดหาตำแหน่งงานว่าง รับสมัครงาน บรรจุงาน - ให้บริการจัดหางานทางอินเตอร์เน็ต ที่ website http://smartjob.doe.go.th หรือสแกน QR Code
- ขึ้นทะเบียนรายงานตัวผู้ประกันตนที่ลาออก หรือถูกเลิกจ้าง ผ่าน website http://empui.doe.go.th หรือสแกน QR Code

โทรศัพท์ 0-2617-6567 0-26176579 โทรสาร 0-2617-6568

ฝ่ายการทำงานของคนต่างด้าว

- พิจารณาการขอรับ/ขอต่ดใบอนุญาตทำงาน
- รับแบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าว (MOU)
- รับแจ้งการเข้าทำงานของคนต่างด้าว
- รับแบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน
- รับแบบคำขอเปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงาน

โทรศัพท์ 0-2617-6569

ฝ่ายพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวประเภทธุรกิจ

- พิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน รับแจ้งเข้า-ออกจากการทำงานของคนต่างด้าวประเภทธุรกิจ
- ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย

โทรศัพท์ 0-2617-6581-82

ฝ่ายตรวจและรับเรื่องราวร้องทุกข์

- รับเรื่องราวร้องทุกข์/ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย/เปรียบเทียบปรับ
- ตรวจสอบควบคุมการจัดหางานใน/เต่างประเทศ
- ตรวจสอบควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว
- รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
- รับแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ (Re-Entry)

โทรศัพท์ 0-2617-6578 โทรสาร 0-2617-6578

งานบริหารทั่วไป

- กำกับดูแลทะเบียนการรับ-ส่งหนังสือ
- กำกับดูแลการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ฯลฯ

โทรศัพท์ 0-2617-6566 โทรสาร 0-2617-6571