ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
แนะนำการเข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ผ่านระบบส่งเสริมการมีงานทำ ของกรมการจัดหางาน
ทำไมเราต้องรู้จักตัวเอง? //วางแผน&กำหนดเป้าหมายอาชีพไว้หรือยัง
ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำในประเทศ
คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job สำหรับผู้หางาน
คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job สำหรับนายจ้าง
ผู้ประกันตนท่านใดยังไม่ได้รับเงินกรณีว่างงาน เดือนมีนาคม - เมษายน 2563
การระงับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่า และการเดินทางไปทำงานในตำแหน่งคนงานตามฤดูการ (Seasonal work ) และคนงานสนับสนุน (Staff)ในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2020
สาธารณรัฐเกาหลีเพิ่มมาตรการของคนหางานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
 < 1 2