แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเนียนมา) ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามมติ ครม. (4 ส.ค.63) RSS