กรมการจัดหางาน แนะ ประชาชนใช้บริการช่องทางออนไลน์ปลอดโควิด-19 (ขึ้นทะเบียน/รายงานตัวผู้ประกันตน กรณีว่างงาน) RSS