ตรวจเยี่ยมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง RSS

 

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นางสาวทิพวรรณ ธงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานกรุงเทพนครพื้นที่ 10 นางสาวสายพิณ สิริหงส์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำได้ตรวจเยี่ยมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง กรุงเทพฯ และได้พบปะพูดคุยชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา และกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้สูงอายุ ปัจจุบันชมรมผู้สูงอายุดินแดง มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่หลากหลายอาทิ การรำไทเก๊ก การเรียนภาษาอังกฤษ เป็นต้น จึงให้ความสนใจและพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการเพื่อนำมาต่อยอด พัฒนาทักษะและสร้างคลังปัญญาในชุมชน