QRCODE เชิญประชุม
   แบบฟอร์มหนังสือชี้แจงขอรับใบอนุญาตทำงานแทนแรงงานต่างด้าว
   ชุดต่ออายุ MOU บต.30
   แบบ บต.50 อ.3 คำขออนุญาตทำงาน คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานและคำขออญาตทำงานแทนคนต่างด้าว สำหรับคนต่างด้าวซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้สามารถทำงานในราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศษ
   แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564
   แบบ บต.50 อ.2 นายจ้างยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวสำหรับแรงงานต่างด้าวซึ่งใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย ตามมติ ครม. 13 ก.ค.64
   แบบ บต.50 อ.1 คนต่างด้าวขอต่ออายุ/ขออนุญาตทำงาน สำหรับแรงงานต่างด้าวตามมติครม. 20 ส.ค.62 และ มติครม. 4 ส.ค.63(ตามมติครม.13 ก.ค.64)
   ชุดคำรองขอรับใบอนุญาตทำงาน บต.39
   ดาวโหลด บต.44
   บต23
   แบบคำขอเปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงานกรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน (แบบ ตบ.22)
   เอกสารประกอบการขออนุญาตทางาน (ตท.2)
   เอกสารการแจ้งออกจากงานของแรงงานต่างด้าว
   หลักฐานในการแจ้งเข้าทำงานของแรงงานต่างด้าว
   ขั้นตอนและแบบฟร์อมการนำเข้าMOUสัญชาติพม่า
   ขั้นตอนและแบบฟร์อมการนำเข้าMOUสัญชาติลาว
   ขั้นตอนและแบบฟร์อมการนำเข้าMOUสัญชาติกัมพูชา