โครงสร้างหน่วยงาน

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่2 ได้แบ่งการบริหารงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 3 งาน ได้แก่

1. ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ
2. งานบริหารทั่วไป
3. งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว
4. งานตรวจและรับเรื่องราวร้องทุกข์