อำนาจหน้าที่

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ให้บริการประชาชน ดังนี้

1. งานจัดหางานในประเทศ
บริการรับสมัครงาน และจัดหางานให้บุคคลทั่วไป
- จัดหางานให้นักเรียน/นักศึกษาที่ประสงค์จะทำงานระหว่างปิดภาคเรียน(PartTime)
- จัดหางานให้คนพิการผู้พ้นโทษและผู้ประสบภัยต่างๆ
- ให้บริการแก่นายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการแรงงาน
- จัดงานนัดพบแรงงาน
- จัดหางานเคลื่อนที่
- บริการจัดหางานตามโครงการประกันการมีงานทำ
- เผยแพร่ข่าวสารตำแหน่งงานว่าง
- บริการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านและให้คำปรึกษาแนะนำขอกู้เงินจากกองทุน

2.งานแนะแนวอาชีพ/การประกอบอาชีพอิสระ
- ให้บริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน/นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
- แนะแนวให้คำปรึกษาด้านอาชีพและทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
- จัดแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา/ชุมชน
- บริการให้คำแนะนำปรึกษาบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

3.งานจัดหางานต่างประเทศ
- รับลงทะเบียนคนหางานที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ
- รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง
- รับแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ(Re- Entry Visa)
- พิจารณาคำขออนุญาตพาลูกจ้างไปทำงาน/ฝึกงานในต่างประเทศ

4.งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว
- พิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว
- จัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน
- ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ

5.งานคุ้มครองคนหางาน
- ตรวจสอบบริษัทจัดหางานต่างประเทศและสำนักงานจัดหางานในประเทศ
- รับเรื่องร้องทุกข์เพื่อช่วยเหลือคนหางาน
- สืบสวนสอบสวนพฤติกรรมบุคคลที่หลอกลวงคนหางานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย