ภารกิจของหน่วยงาน

ให้บริการจัดหางานส่งเสริมการจัดหางานส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้บริการแนะแนวอาชีพประสานงานรับงานไปทำที่บ้านควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวและดูแลคุ้มครองคนหางาน