ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
แบบ บต.50 อ.2 นายจ้างยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวสำหรับแรงงานต่างด้าวซึ่งใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย ตามมติ ครม. 13 ก.ค.64
แบบ บต.50 อ.1 คนต่างด้าวขอต่ออายุ/ขออนุญาตทำงาน สำหรับแรงงานต่างด้าวตามมติครม. 20 ส.ค.62 และ มติครม. 4 ส.ค.63(ตามมติครม.13 ก.ค.64)
ดาวโหลดชุดคำรองขอรับใบอนุญาตทำงาน บต.39
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่2จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2564 นัดพบแรงงานออนไลน์ สมัครงานและสัมภาษณ์งานออนไลน์
ประกาศขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงาน จัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
ประกาศปิดสำนักงานชั่วคราว เนื่องจากพบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) และ ช่องทางการติดต่อออนไลน์
ข้อปฎิบัติการเดินทางกลับประเทศของแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา ผ่านสะพาน มิตรภาพ ไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ที่จังตาก ตามคำสั่งจังหวัดตากที่ 1598/2564 เชิญคลิกดูรายละเอียดด้านล่างได้เลยครับ
คนต่างด้าว 3 สัญชาติ(เมียนมา ลาว กัมพูชา) จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564
การเร่งรัดติดตามดำเนินการตามมติ คณะรัฐมนตรี 29 ธันวาคม 2563 (ขั้นตอนการดำเนินการ)
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องมาตการควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แจ้งเตือนการแอบอ้างรับลงทะเบียนบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ และประพฤมิชอบ
แผนผังสรุปขั้นตอนการดำเนินการกลุ่มคนต่างด้าวซึ่งไม่มีนายจ้าง ที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ประกอบกับมติคณะรั.ฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 และวันที่ 7เมาษยน 2564
แผนผังสรุปขั้นตอนการดำเนินการกลุ่มคนต่างด้าวซึ่งมีนายจ้าง ที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ประกอบกับมติคณะรั.ฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 และวันที่ 7เมาษยน 2564
ระงับการปรับปรุงทะเบียนประวัติและการออกบัตรแรงงานสามสัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา)
การให้บริการผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
การดำเนินคดีผู้กระทำผิด ตาม พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ขั้นตอนและเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรฯ ของคนต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา ณ ฝ่ายทะเบียน 50 สำนักงานเขต ตามมติ ครม. วันที่ 4 สิงหาคม 2563 (อนุญาตทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565)
แนวทางจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) ต่างด้าวกลุ่มมติ ครม. 4 สิงหาคม 2563 (บต.23)
องค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสำหรับชาวต่างชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์ QR Code สำหรับเปิดใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook) และทวิตเตอร์ (Twitter)
 1 2 3 >