แนวทางการบริหารการทำงานของคนต่างด้าวในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่

 

แนวทางการบริหารการทำงานของคนต่างด้าวในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่