แนวทางจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) ต่างด้าวกลุ่มมติ ครม. 4 สิงหาคม 2563 (บต.23)