ขั้นตอนและเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรฯ ของคนต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา ณ ฝ่ายทะเบียน 50 สำนักงานเขต ตามมติ ครม. วันที่ 4 สิงหาคม 2563 (อนุญาตทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565)