แผนผังสรุปขั้นตอนการดำเนินการกลุ่มคนต่างด้าวซึ่งมีนายจ้าง ที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ประกอบกับมติคณะรั.ฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 และวันที่ 7เมาษยน 2564