แจ้งเตือนการแอบอ้างรับลงทะเบียนบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓