วันที่ 21 สิงหาคม 2564 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน RSS

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2564 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน สร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยการจัดส่งอาหารจากชมรมหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานครและสมาคมเครือข่ายแท็กซี่ไทยที่เป็นผู้จัดทำอาหาร ตลอดจนกระบวนการรวบรวมข้าวกล่องเพื่อแจกจ่ายไปยังแคมป์ก่อสร้างบริษัทซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทเขมิกา คอนตรัคชั่น จำกัด ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 โดยมีผู้บริหารกรมการจัดหางานพร้อมด้วยนายสิทธิชัย วารีชนานนท์ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจเยี่ยมและมอบอาหารในครั้งนี้ด้วยตามโครงการให้ความช่วยเหลือคนต่างด้าว ด้านอาหาร (ระยะที่ 2) ของกรมการจัดหางาน จำนวน 27 แคมป์คนงานก่อสร้าง และแรงงานต่างด้าว 2,266 คน  ได้ชี้แจงมาตรการการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) เข้าและออกพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อการทำงาน ติดตามและแนะนำผู้ประกอบการที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคโควิด-19 ให้ปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วน  ในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้แนะนำให้ผู้ประกอบการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการ DHMTT และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด ประกอบด้วย การตรวจวัดอุณหภูมิ และการลงทะเบียนผู้รับบริการด้วย' QR Code ThaiChanaการจัดให้มีเว้นระยะห่าง จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ การให้ผู้ใช้บริการ/ผู้ประกอบการ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยโดยเคร่งครัด