นายสิทธิชัย วารีชนานนท์ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจเยี่ยมและมอบอาหารตามโครงการ RSS

 

วันที่ 22สิงหาคม 2564 นายสิทธิชัย วารีชนานนท์ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจเยี่ยมและมอบอาหารตามโครงการให้ความช่วยเหลือคนต่างด้าว ด้านอาหาร (ระยะที่ 2) ของกรมการจัดหางาน จำนวน 27 แคมป์คนงานก่อสร้าง และแรงงานต่างด้าว 2,266 คน  ได้ชี้แจงมาตรการการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) เข้าและออกพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อการทำงาน ติดตามและแนะนำผู้ประกอบการที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วน  ในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้แนะนำให้ผู้ประกอบการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการ DHMTT และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด ประกอบด้วย การตรวจวัดอุณหภูมิ และการลงทะเบียนผู้รับบริการด้วยQR Code ThaiChana การจัดให้มีเว้นระยะห่าง จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ การให้ผู้ใช้บริการ/ผู้ประกอบการ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยโดยเคร่งครัด