วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นางอรนงค์ ขวัญนาค นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน RSS

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นางอรนงค์ ขวัญนาค นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ ตรวจการให้สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2556 ยื่นขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 ดังนี้

  1. บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)     จำนวน 4 สิทธิ

  2. บริษัท บิวดิ้งแคร์ เซอร์วิส จำกัด    จำนวน 2 สิทธิ

  3. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3  จำนวน 1 สิทธิ

เพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้มีอาชีพ และมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว และมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งแนะนำผู้ประกอบการที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคโควิด-19  ให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่