วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางงาน มาเยี่ยมชม RSS

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางงาน มาเยี่ยมชม พร้อมทั้งให้คำแนะนำการจัดอบรมโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ (กิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดออนไลน์)  และเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บ้านเลขที่ 21 ทุ่งเศรษฐี 18 ถนนรามคำแหง แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ในการจัดอบรมได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จาก บริษัท Lazada Google Startup-Talance Compamy Limited หัวข้อการอบรม ประกอบด้วย ทักษะด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระบบออนไลน์เทคนิคการทำธุรกิจและช่องทางการตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมือ พร้อมฝึกปฏิบัติการทำธุรกิจออนไลน์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการอบรม จำนวน 10 ชุด มีผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพสนใจเข้าอบรม จำนวน 10  คน ในการนี้ นางอรนงค์ ขวัญนาค นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ให้การต้อนรับ