การเปลี่ยนนายจ้างบัตรสีชมพู
   แบบ บต.25 คำขออนุญาตทำงานและต่อใบอนุญาตทำงาน (มาตรา 59)
   แบบ บต.27 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (มาตรา 63/1)
   แบบ บต.32 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว (มาตรา 60 วรรคสอง)
   แบบ บต.33 คำขออนุญาตทำงานคนต่างด้าว MOU (มาตรา 41,46)
   แบบ บต.34 แบบแจ้งการทำงานอันมีลักษณะจำเป็นเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต.44 คำขอเปลี่ยนแปลงการทำงาน/เปลี่ยนรายการ
   แบบ บต.46 แบบหนังสือรับรองการจ้าง
   แบบ บต.50 แบบคำขออนุญาตทำงาน/ต่ออายุการทำงาน (มาตรา 63/2)
   แบบ บต.52 แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าวทำงาน (นายจ้างแจ้งตาม มาตรา 13)
   แบบ บต.53 แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน (นายจ้างแจ้งตาม มาตรา 13)
   แบบ บต.55 แบบแจ้งเข้าทำงานของคนต่างด้าว (คนต่างด้าวแจ้งตาม มาตรา 64/2)

   สัญญาการให้สัมปทาน(การให้สิทธิได้จำหน่ายสินค้าหรือบริการภายใต้ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้า)
   สัญญาการให้สัมปทาน(การจัดสรรเวลาออกอากาศของสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ เคเบิลทีวี การจัดสรรพื้นที่ในเว็บไซต์ หรือเครือข่าย)
   สัญญาการให้ความช่วยเหลืออื่นใด(สนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณ์-ครุภัณฑ์ เครื่องมือ หรือทรัพย์สินอื่น)
   สัญญาการให้สัมปทาน(การให้ใช้ประโยชน์จากอาคาร สถานที่ หรือทรัพย์สิน)
   สัญญาการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
   สัญญาการให้ความช่วยเหลืออื่นใด(การซื้อสินค้า)
   สัญญาการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ
   สัญญการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ
   สัญญาการจ้างล่ามภาษามือ
   สัญญาการฝึกงาน