เฟส 2 เริ่มแล้วรัฐจ่ายเงินอุดหนุนให้นายจ้างที่มีลูกจ้างคนไทยคนละ 3,000 บาท ไม่เกิน 200 คน เริ่มลงทะเบียนวันที่ 23 พ.ย. - 20 ธ.ค. 64 RSS