นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าว กลุ่มมติ 4 ส.ค.63 (บต.23) ที่ยังไม่ได้ดำเนินการถ่ายบัตรสีชมพู RSS