ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 RSS