tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th

ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ฯ พิจารณาโครงการส่งเสริมฯ RSS

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ฯ พิจารณาโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอรเทพ อินทรสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ฯ พิจารณาโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน โดยมีผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม