tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ RSS

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ชั้น 2 กรมการจัดหางาน โดยมีผู้บริหารกรมการจัดหางาน เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม