tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานฯ RSS

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี  เพื่อตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายนันทชัย  ปัญญาสุรฤทธิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs 

ในการนี้ นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ จัดหางานจังหวัดชลบุรี ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ โดยได้รับการจัดสรรเป้าหมายนายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 19,051 แห่ง ลูกจ้างในระบบประกันสังคม มาตรา 33 จำนวน 235,353 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 มีนายจ้าง/สถานประกอบการลงทะเบียนแล้ว จำนวน 6,817 แห่งแห่ง คิดเป็นร้อยละ 35.78 ลูกจ้าง จำนวน 131,603 คน คิดเป็นร้อยละ 55.91

หลังจากนั้น ได้เดินทางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมประชุมและพบปะนายจ้างเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมกับเชิญชวนให้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนจากโครงการ ดังนี้ 

1. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารทะเลทอง  มีนายจ้าง/สถานประกอบการ เข้าร่วมประชุม จำนวน 58 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นนายจ้างที่เดินทางมาร่วมประชุมจำนวน 23 แห่ง และนายจ้างที่เข้าร่วมประชุมผ่านทาง video conference จำนวน 35 แห่ง โดยมีลูกจ้างในสถานประกอบการ  ประมาณ 3,040 คน

2. ณ ห้องประชุม โรงแรม MORINO HOTEL Si Racha  นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โดยมีนายจ้างสถานประกอบการ จำนวน 25 คน มีลูกจ้างประมาณ   1,885 คน