tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th

กรมการจัดหางาน ประชุมเพื่อเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องสำหรับการออกเอกสารรับรองบุคคลฯ RSS

 

กรมการจัดหางาน   ประชุมเพื่อเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องสำหรับการออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI ) ของทางการเมียนมา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องสำหรับการออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI ) ของทางการเมียนมา ผ่านระบบ  VDO Conference โดยมี นายสมชาย มรกตศรีวรรณ  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ผู้บริหารกรมการจัดหางาน  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ชั้น 2 กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน