tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th

รองอธิบดีกกจ. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจSMEs RSS

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ผ่านระบบ VDO Conference  ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน  โดยมี ผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมประชุม