tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th

จ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจฯ ร่วมกับ ชุดอำนวยการฯ และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่5 ตรวจสอบ RSS

 

 

 วันที่ 12 มกราคม 2566

เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจฯ ร่วมกับ ชุดอำนวยการฯ และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่5

ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร(ซ.กีบหมู) 

ตรวจสอบคนต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย 

รวมทั้งสิ้น จำนวน 30 แห่ง/รายพบแรงงานต่างด้าวกระทำความผิด จำนวน 5 ราย(ช.3ญ.2)